อยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้า ชาวประชาร่วมพัฒนา ตำบลห้วยบงก้าวหน้า ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
E-Service
แจ้งร้องเรียนทุจริต
คู่มือร้องเรียนทุจริต
คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน อบต.ห้วยบง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้าง อบต.ห้วยบง
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหลัก
สภา อบต.ห้วยบง
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กำหนดสมัยประชุมสภา
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายของ อบต.
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
แบบฟอร์มต่างๆ
  สถิติการให้บริการ
แผนที่ข้อมูลขยะอันตราย
 
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
การใช้พลังงาน  
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักธรรมนำองค์กร
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
กิจกรรม/โครงการ  
 

 

นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ จาก อบต.ห้วยบง
ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) "แสกน qr code"

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
24-26 พ.ค. 2566 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
โครงการแข่งขันกีฬาห้วยบงคัพต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 (4-7 เมษายน 2566)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 17 ก.พ. 2566
14 ม.ค. 2566 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด...
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 248 หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระแบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0-4405-2111
เว็บไซต์ http://www.huaybong.go.th อีเมล์ saraban_06360118@dla.go.th หรือติดต่อผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนร้องทุกข์
facebook : เพจ อบต.ห้วยบง  :   แผนที่ตั้ง อบต.ห้วยบง