รับแจ้งเหตุ
แจ้งร้องเรียนทุจริต
คู่มือร้องเรียนทุจริต
คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้าง อบต.ห้วยบง
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหลัก
ฝ่ายสภา
สมาชิกสภา
ฝ่ายบริหาร
พนักงานส่วนตำบล
แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในเขตพื้นที่
สถานพยาบาลในตำบล
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
รายชื่อหมู่บ้านในเขตพื้นที่
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
แผนที่ข้อมูลขยะอันตราย
 
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
คู่มือประชาชน อบต.ห้วยบง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั่วไป
หลักธรรมนำองค์กร
ประชาสัมพันธ์
อีเมล์
ไอทีUpdate
ติดต่อเรา

 

 

วิสัยทัศน์ อยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้า   ชาวประชาร่วมพัฒนา    ตำบลห้วยบงก้าวหน้า   ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 

ประกาศเรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 รายละเอียด....

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน...

 

กิจกรรม/โครงการ

6 มกราคม 2565 นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ครั้งแรก
 
จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
 
จัดกิจกรรมออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
 
ประชุมวางแนวทางเกี่ยวกับ สถานที่รองรับผู้ป่วยโรคโควิด19 ระดับ สีเขียว ...
 
กิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด...
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 248 หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระแบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4412-1111
เว็บไซต์ http://www.huaybong.go.th อีเมล์ abt@huaybong.go.th   หรือติดต่อผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนร้องทุกข์

facebook : เพจ อบต.ห้วยบง  :  เพจ ป้องกันฯ อบต.ห้วยบง

แผนที่ตั้ง อบต.ห้วยบง