E-Service
แจ้งร้องเรียนทุจริต
คู่มือร้องเรียนทุจริต
คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน อบต.ห้วยบง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้าง อบต.ห้วยบง
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหลัก
สภา อบต.ห้วยบง
คณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กำหนดสมัยประชุมสภา
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
โรงเรียนในเขตพื้นที่
สถานพยาบาลในตำบล
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
รายชื่อหมู่บ้านในเขตพื้นที่
แบบฟอร์มต่างๆ
  สถิติการให้บริการ
แผนที่ข้อมูลขยะอันตราย
 
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

การใช้พลังงาน

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักธรรมนำองค์กร
อีเมล์
ติดต่อเรา

 

 

วิสัยทัศน์ อยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้า   ชาวประชาร่วมพัฒนา    ตำบลห้วยบงก้าวหน้า   ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 

ประกาศเรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 รายละเอียด....

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน...

 

กิจกรรม/โครงการ

วันที่ 28 ก.พ 65 เวลา 9.00 น.- 14.00 น. กองคลัง งานจัดเก็บจัดรายได้ อบต.ห้วยบง ออกพื้นที่บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปี 2565
 
15 ก.พ. 2565 เตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 Community Isolation (CI) ...
 
วันที่ 28 มกราคม 2565 จนท.อบต.ห้วยบง (กองช่าง) ร่วมกับ จนท.ที่ดิน ออกรังวัดและปักแนวเขตที่สาธารณประโยชน์หนองชุมแสง ...
 
21 มกราคม 2565 มีการประชุมสภาและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาและรับรองรายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
19 มกราคม 2565 ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง
 
กิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด...
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 248 หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระแบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0-4412-1111
เว็บไซต์ http://www.huaybong.go.th อีเมล์ abt@huaybong.go.th   หรือติดต่อผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนร้องทุกข์

facebook : เพจ อบต.ห้วยบง  :  เพจ ป้องกันฯ อบต.ห้วยบง

แผนที่ตั้ง อบต.ห้วยบง