อยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้า ชาวประชาร่วมพัฒนา ตำบลห้วยบงก้าวหน้า ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
E-Service
แจ้งร้องเรียนทุจริต
คู่มือร้องเรียนทุจริต
คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน อบต.ห้วยบง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้าง อบต.ห้วยบง
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหลัก
สภา อบต.ห้วยบง
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กำหนดสมัยประชุมสภา
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ
รายงานการเงิน อบต.ห้วยบง
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
แบบฟอร์มต่างๆ
  สถิติการให้บริการ
  สถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนที่ข้อมูลขยะอันตราย
 
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
การใช้พลังงาน  
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักธรรมนำองค์กร
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
กิจกรรม/โครงการ  
 

 

นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ จาก อบต.ห้วยบง
ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.2567(1 มกราคม -1 กรกฎคม 2567)

"สแกน qr code"

หรือ คลิกที่นี่

26 มิถุนายน ของทุกปี
วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 
 
13 เม.ย. 67 โครงการวันผู้สูงอายุ
3-5 เม.ย. 67 กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
14 มีนาคม 2567 อบต.ห้วยบง ได้จัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 21 มีนาคม 2567 ออกติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดตั้งธนาคารขยะของหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 มกรมคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.ห้วยบง
กิจกรรม/โครงการ ทั้งหมด...
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 248 หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระแบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0-4405-2111
เว็บไซต์ http://www.huaybong.go.th อีเมล์ saraban_06360118@dla.go.th 
facebook : เพจ อบต.ห้วยบง  :   แผนที่ตั้ง อบต.ห้วยบง