สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 14 หมู่บ้าน)

ชื่อ-สกุล :นายสุขสวัสดิ์ ศรีวงษ์ชัย
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
วันเดือนปีเกิด : 30 พฤศจิกายน 2494
การศึกษา : ป.6
วันเข้ารับตำแหน่ง : 19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 1

 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางจินตนา  รักษ์มณี
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
วันเดือนปีเกิด : 11 มิถุนายน 2514
การศึกษา : ปริญญาตรี
วันเข้ารับตำแหน่ง :19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

 

 

 

 

สมาชิก หมู่ที่ 2

 

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง :

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

 

ชื่อ-สกุล : นายวิชัย  นารีรักษ์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 (รองประธานสภา อบต.ห้วยบง)
วันเดือนปีเกิด : 24 มิถุนายน 2516
การศึกษา : ปริญญาตรี
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล :นายธรรมชาติ  สากุล
ตำแหน่ง :
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3(เลขานุการสภา อบต.ห้วยบง)
วันเดือนปีเกิด :
30 มิถุนายน 2510
การศึกษา :
ปริญญาตรี
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

 

 

สมาชิก หมู่ที่ 3

 

 

ชื่อ-สกุล :นายอุทัย ทิชัย
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 (ประธานสภา อบต.ห้วยบง)
วันเดือนปีเกิด : 14 มกราคม 2501
การศึกษา : ม.ศ.3
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 4

ชื่อ-สกุล :นายสมศักดิ์  คุ้มไข่น้ำ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
วันเดือนปีเกิด :13 เมษายน 2496
การศึกษา : ป.4
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล :นายประมวล  เติมศักดิ์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
วันเดือนปีเกิด : 1ตุลคม 2494
การศึกษา : ป.6
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 5

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง :

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล :นายทองสุข  เงี่ยงไข่น้ำ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
วันเดือนปีเกิด :
5 ธันวาคม 2501
การศึกษา :.ป.4
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 6

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง :

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นางสาวดาวเรือง  พูนท่าหว้า
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
วันเดือนปีเกิด : 30 ธันวาคม 2516
การศึกษา : ป.6
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 7

ชื่อ-สกุล : นายนิยม  วิชาเย็น
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
วันเดือนปีเกิด : 6 พฤษภาคม 2518
การศึกษา : ปวช.
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง :

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 8

ชื่อ-สกุล : นายสมบูรณ์  อินทร์ชูวงค์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
วันเดือนปีเกิด : 1 พฤศจิกายน 2514
การศึกษา : ม.3
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายบุญเด็จ  ทางชัยภูมิ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
วันเดือนปีเกิด : 31 มกราคม 2493
การศึกษา : ป.4
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 9

ชื่อ-สกุล : นายจริน พลสงค์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
วันเดือนปีเกิด : 22 มีนาคม 2506
การศึกษา :ปริญญาตรี
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายชัชวาล  ประสานเชื้อ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
วันเดือนปีเกิด : 15 กรกฎาคม 2516
การศึกษา : ปวส.
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 10

ชื่อ-สกุล : นายธนพนธ์ คุณพรม
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
วันเดือนปีเกิด :22 กุมภาพันธ์ 2514
การศึกษา : ม.6
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายธารา  ดวงเงิน
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
วันเดือนปีเกิด : 1กุมภาพันธ์ 2502
การศึกษา : .4
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 11

ชื่อ-สกุล : นายพรมจันทร์  ทรวงศิริ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
วันเดือนปีเกิด : 18 ตุลาคม 2511
การศึกษา : ม.3
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นางสาวฉวีวรรณ  รักษ์หินลาด
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
วันเดือนปีเกิด : 14 ตุลาคม 2511
การศึกษา : ป.6
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 12

ชื่อ-สกุล : นายทวีศักดิ์  ศรีชัย
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
วันเดือนปีเกิด : สิงหาคม 2495
การศึกษา : ม.6
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นางจอมสี  ศรีวงษ์ชัย
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
วันเดือนปีเกิด : 24 พฤศจิกายน 2508
การศึกษา : ม.6
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 13

ชื่อ-สกุล : นายสุริ นิยมชัย
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
วันเดือนปีเกิด : 22 พฤศจิกายน 2518
การศึกษา : ม.6
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์  หาญอาวุธ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
วันเดือนปีเกิด : 22 เมษายน 2497
การศึกษา : ม.3
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 14

ชื่อ-สกุล : นายมนัส  จำชาติ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14
วันเดือนปีเกิด :
15 มกราคม 2516
การศึกษา : ม.6
วันเข้ารับตำแหน่ง :
19 ตุลาคม 2556
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง :

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :