ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
   
   
กลับหน้าหลัก