Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559