แผนการดำเนินงาน ชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข ตามโครงการ "จังหวัดสะอาด" โดย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลห้วยบง
 

 

  เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
     อบต.ห้วยบง เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจมีความสมัครใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง       ผู้ที่สมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน
1 มีสัญชาติไทย
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อม
5 เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6 เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7 เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
                     ผู้ที่สนใจ ยื่นใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ในวันเวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   
   
   
   
     กลับหน้าหลัก