แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

ปีงบประมาณ 2564  
สำนัก/กอง ดาวน์โหลดไฟล์
สำนักปลัด
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองช่าง
   
ปีงบประมาณ 2563  
สำนัก/กอง ดาวน์โหลดไฟล์
สำนักปลัด (ต.ค.2562 - ธ.ค.2562)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต.ค.2562 - ธ.ค.2562)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ม.ค.2563 - มี.ค.2563)
กองช่าง(ต.ค.2652-ก.ย.2563)

 กลับหน้าหลัก