รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ตุลาคม 62-31 มีนาคม 63
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 
 
กลับหน้าหลัก