กองคลัง อบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  ชื่อ-สกุล :นางรตนพร ธงภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
การศึกษา : ปริญญาโท
วันเข้ารับราชการ : 2 กันยายน 2539
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล :นางรุ่งนภา ศรีจำปา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
การศึกษา : ปริญญาตรี การจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันเข้ารับราชการ : 1 กันยายน 2547
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล :นางจารุณี  ศรีจำปา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป การตลาด ราชภัฎนครราชสีมา
วันเข้ารับราชการ : 1 ตุลาคม 2546
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address : -
  ชื่อ-สกุล :นางประภัสสร หวยชัยภูมิ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
การศึกษา : ปวส.การบัญชี โรงเรียนชัยภูมิบริหารธุรกิจ (C-BAC)
วันเข้ารับราชการ : 15 สิงหาคม 2548
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address : -
  ชื่อ-สกุล :นางสาวสาวิตรี บำรุงถิ่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
วันเข้าทำงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2549
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address : -
  ชื่อ-สกุล :นางสาวไรวินท์    ศรีชัย
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยพนักงานพัสดุ
การศึกษา :
วันเข้าทำงาน :
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :
E-mail Address : -
  ชื่อ-สกุล :นางสาวศิรินาถ   วงษ์โพนทอง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
การศึกษา :

วันเข้าทำงาน :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address : -
     
กลับหน้าหลัก