ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ชื่อ-สกุล :นางเพ็ญศรี รติเมธากุล
ตำแหน่ง : ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
การศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันเข้ารับราชการ : 16 กันยายน 2540
ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : 044-121111
E-mail Address :
กลับหน้าหลัก