แผนดำเนินงาน     ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน        ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี/สีปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561ไฟล์ที่1
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561ไฟล์ที่2
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558ไฟล์ที่1
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558ไฟล์ที่2
แผนสามปี 2554-2556
แผนสามปี 2553-2555
 
 
กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2566
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2565
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2564
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2563
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2561ไล์2
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2561ไฟล์1
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2560
แผนการดำเนินงปีงบประมาณ2559
 
 
 กลับด้านบน กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 
 
 
 กลับด้านบน กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 กลับด้านบน กลับหน้าหลัก