แผนดำเนินงาน      รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน        ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี/สีปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561ไฟล์ที่1
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561ไฟล์ที่2
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558ไฟล์ที่1
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558ไฟล์ที่2
แผนสามปี 2554-2556
แผนสามปี 2553-2555
 
 
กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2564
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2563
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2561ไล์2
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2561ไฟล์1
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2560
แผนการดำเนินงปีงบประมาณ2559
 
 
 กลับด้านบน กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 
 
 
 กลับด้านบน กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 กลับด้านบน กลับหน้าหลัก