การชำระภาษีท้องถิ่น

                                                                 *   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                                                                 *   ภาษีบำรุงท้องที่
                                                                 *   ภาษีป้าย
                                                                 *   ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ

 

การจัดเก็บภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
            หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างกับส่วนต่อเนื่องที่ใช้ร่วมกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ และนำไปใช้ประโยชน์ในการให้เช่าำการค้าในการประกอบอุตสาหกรรมให้ญาติพ่อแม่หรือผู้อื่นอยู่อาศัยและ
ไม่เข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา 9,10 ของ พ.ร.บ.

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
            ได้แก่ เจ้าของอาคาร  ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี  ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ของทุกปี  ผู้ใดไม่ยื่นแบบ
แจ้งรายการชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลา ตามประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา 46  ต้องระวางโทษปรับ  ไม่เกิน 200 บาท

หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปี
             1.ทรัพย์สินให้เช่า  ค่าเช่าสมควรถือค่าเช่าคือค่ารายปี
             2. ทรัพย์สินให้เช่าค่าเช่าไม่สมควรหรือหาค่าเช่าไม่ได้ประเมินโดยเทียบเคียง
                        -ค่ารายปีที่ล่วงมาแล้ว
                        -ค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า
             3. กรณีเทียบเคียงตาม 2. ไม่ได้อาจใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการประเมินค่ารายปีได้
             4. คำนึงภาระภาษีของประชาชน

การชำระภาษี
                จะต้องชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่รับทราบการประเมิน  หากชำระเงินเกินกำหนดจะต้องเงินเพิ่ม ดังนี้

                ภายใน 1 เดือน เพิ่ม 2.5%  ของค่าภาษี
                ภายใน 2 เดือน เพิ่ม 5%      ของค่าภาษี
                ภายใน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%   ของค่าภาษี
                เกินกว่า 3 เดือน เพิ่ม 10%   ของค่าภาษี

การอุทธรณ์ภาษี
                หากผู้รับการประเมินไม่พอใจผลการประเมินให้ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษี  ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับทราบผลการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่

          หมายถึง  ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่ได้ใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อการอยู่อาศัยและไม่เข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ 2508

การประเมินภาษี
                จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากราคาปานกลางของที่ดินโดยปกติจะประเมินราคาใหม่ทุกๆ  4  ปี ฉนั้นการยื่นแบบชำระภาษีจะยื่น 4 ปี  ต่อครั้ง

ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
                ระยะเวลายื่นแบบภายในเดือนมกราคมของทุกปี  ที่มีการยื่นแบบ  และภายในเดือนมกราคม – เมษายน 
ของปี (หากชำระเกินเดือนเมษายนของปีภาษีจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตรา 2% ของค่าภาษีต่อเดือน) ยื่นแบบเกินกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี  ยื่นไม่ถูกต้องทำให้ภาษีลดลง  ปรับ 10% ของที่ประเมินเพิ่ม  ชี้เขตไม่ถูกต้องเสียเพิ่ม  1 เท่าของภาษีที่ประเมินเพิ่ม

         ภาษีป้าย หมายถึง  ที่จัดเก็บจากป้าย  แสดงชื่อ  ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ให้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณา ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษร  ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก  จารึกหรือ
ทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

กำหนดระยะเวลายื่นแบบ
                ระหว่างเดือน  มกราคม – มีนาคมของทุกปี สำหรับป้ายใหม่ให้ยื่นแบบและชำระเงินภายใน 15 วันนับตั้งแต่ติดตั้งป้ายนั้นๆ  การยื่นแบบเกินกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี  ชำระเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี

ประเภทป้าย  ป้ายมี 3 ประเภท

ประเภทที่ 1  ป้ายที่มีข้อความภาษาไทยล้วน อัตรา  500 ตร.ซม.  ต่อ 3 บาท
ประเภทที่ 2 ป้ายที่มีข้อความภาษาไทยปน  เครื่องหมายหรือภาษาต่างประเทศ อัตรา 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท
ประเภทที่ 3ก หมายถึงป้ายที่มีข้อความภาษาต่างประเทศ หรือเครื่องหมาย  อัตรา 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท
ประเภทที่ 3ข หมายถึง  ป้ายที่มีข้อความภาษาไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่า ภาษาต่างประเทศ 
                      อัตรา  500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท
               
        ป้ายใดคำนวณได้ต่ำกว่า 200 บาท ให้คิด 200 บาท  สำหรับการคำนวณ  หากเศษของพื้นที่ต่ำกว่า 250 ตร.ซม. ให้ปัดทิ้ง  ถ้าเกินกว่า 250 ตร.ซม. ให้คิด 500 ตร.ซม.

สำหรับป้ายใหม่ ที่ติดตั้งระหว่างปีให้ชำระดังนี้
ติดตั้งระหว่าง ม.ค. – มี.ค. ให้คิด 100% ของค่ารายปี
ติดตั้งระหว่าง เม.ย.- มิ.ย. ให้คิด 75% ของค่ารายปี
ติดตั้งระหว่าง ก.ค.- ก.ย. ให้คิด 50% ของค่ารายปี
ติดตั้งระหว่าง ต.ค.- ธ.ค. ให้คิด 25% ของค่ารายปี

                ภาษีป้าย 1 ป้าย  หมายถึง ป้ายที่มีข้อความ 1 ด้าน ถ้ามีข้อความทั้ง 2 ด้าน จะต้องชำระภาษีทั้ง 2  ด้าน
                หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายมีโทษ
ปรับ 5,000-50,000 บาท

ค่าธรรมเนียม  และค่าใบอนุญาตต่างๆ
          ชำระภายในเดือนมกราคมของทุกปี   ควรชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ภายในกำหนด
มิฉะนั้นจะมีความผิดและโทษ หรือต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  248 หมู่ 8 ถนน บ้านกุดตุ้ม-บ้านหินกอง อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ   36000
โทร/โทรสาร 0-4412-1111
เว็บไซต์  www.huaybong.go.th
Email : abt@huaybong.go.th

 

 

กลับหน้าหลัก