การให้บริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาลเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้ตามรัฐธรรมนูญ และ
เป็นอำนาจและหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ดังนั้นการจัด
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้การรักษาพยาบาลก่อน
ถึงโรงพยาบาล จึงเป็นบริการด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติใน
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนรวมทั้ง พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 33 ได้สนับสนุนการมีบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความจำเป็น
ของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการแพทย์ฉุก
เฉิน สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เป็นผู้ดำเนินการและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
     ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว องค์การบริ
หารส่วนตำบลห้วยบง จึงได้จัดทำโครงการการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพกู้ภัยตำบลห้วยบง เพื่อเป็นบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับบริการและ
การให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนในตำบล
และพื้นที่ใกล้เคียงที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติ
เหตุได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน
อย่างทันท่วงทีติดต่อ

บริการการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพกู้ภัย อบต.ห้วยบง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ    โทร.080-0026258 หรือประสาน
โรงพยาบาลชัยภูมิ 1669

 
กลับหนหลัก