ทำเนียบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำตำบลห้วยบง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
มือถือ
1
นายบุญมี จันทึก กำนันตำบลห้วยบง หนองสระแบง
8
   
2 นางดวงตา เก่งเดช ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยหว้า 1    
3
นางจันทร์เพ็ญ พิมาลัย ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยบงเหนือ
2
   
4
นายสุทธี  อ่อนน้อม ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยบงใต้
3
   
5
นางกันยา   ดวงชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน ม่วงเงาะ
4
   
6
นายอนุภาพ  นารีรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หนองโมง
5
   
7
นายเกรียงไกร วงศ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน หินกอง
6
   
8
นายธวัชชัย สากุล ผู้ใหญ่บ้าน หนองหิน
7
   
9
นายวินัย  จันทึก ผู้ใหญ่บ้าน ยางบง
9
   
10
นายสมศิลป์  ทันท่าหว้า ผู้ใหญ่บ้าน น้อย
10
   
11
นายบุญใจ  อยู่นอก ผู้ใหญ่บ้าน หนองไม้งาม
11
   
12
นายวิเชียร ศรีวงษ์ชัย ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยหว้าเหนือ
12
   
13
นายเปเร็จ  สากุล ผู้ใหญ่บ้าน หนองชุมแสง
13
   
14
นายตรีรัตน์ สาคะศุภฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยหว้าใต้
14
   
ปรับปรุงข้อมูล 8 มกราคม 2564