ทำเนียบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำตำบลห้วยบง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
มือถือ
1
นายตรีรัตน์  สาคะศุภฤกษ์ กำนันตำบลห้วยบง หนองสระแบง
14
2 นางดวงตา เก่งเดช ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยหว้า 1    
3
นางจันทร์เพ็ญ พิมาลัย ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยบงเหนือ
2
 
4
นายสุทธี  อ่อนน้อม ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยบงใต้
3
5
นางกันยา   ดวงชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน ม่วงเงาะ
4
6
นายอนุภาพ  นารีรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หนองโมง
5
 
7
นายเกรียงไกร วงศ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน หินกอง
6
8
นายธวัชชัย สากุล ผู้ใหญ่บ้าน หนองหิน
7
9 นายสมบูรณ์  อินทร์ชูวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หนองสระแบง 8
10
นายวินัย  จันทึก ผู้ใหญ่บ้าน ยางบง
9
11
นายสมศิลป์  ทันท่าหว้า ผู้ใหญ่บ้าน น้อย
10
12
นายสมชาย  นารีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หนองไม้งาม
11
 
13
นายวิเชียร ศรีวงษ์ชัย ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยหว้าเหนือ
12
14
นายเปเร็จ  สากุล ผู้ใหญ่บ้าน หนองชุมแสง
13
ปรับปรุงข้อมูล 15 พฤศจิกายน 2565
กลับหน้าหลัก