ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบัญญัติตำบล  พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์  
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
 

กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

 
  พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่5) พ.ศ.2562  
 

กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.)

 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ.2552  
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 ฉบับที่  14  
 

กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

 
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ฉบับที่  7  
     
  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2560  
 

พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
    -กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539)
    -กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540)
  
 -กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541)

 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
        -ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543)
        -ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544)
        -ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2547)
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547

 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2540

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล พ.ศ. 2538  
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้สภาตำบลยังได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2543

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. 2543  
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล สมาชิกสภาตำบล เลขานุการสภาตำบล พ.ศ. 2538
 
 

ระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของสภาตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 2538  
     

 


กลับหน้าหลัก