ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

1.ข้อมูลทั่วไป

1. สภาพทั่วไปและอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 248 หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระแบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ 50.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,550 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้
-ทิศเหนือ มีอนาเขตติดกับตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ และตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
-ทิศใต้ มีอนาเขตติดกับตำบลกุดตุ้ม
-ทิศตะวันออก มีอนาเขตติดกับตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ และตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองชัยภูมิ
-ทิศตะวันตก มีอนาเขตติดกับตำบลโพนทอง และตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ

2. ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลห้วยบง เป็นที่ราบสูงจากทางด้านทิศเหนือลาดต่ำลงสู่ทางด้านทิศใต้ของตำบล ทำให้สภาพพื้นที่ทางด้านทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอนส่วนทางทิศใต้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน
3. ลักษณะภูมิอากาศ
    มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว
4. ลักษณะของดิน
    สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย
5. ลักษณะของแหล่งน้ำ

    ตำบลห้วยบง เป็นตำบลที่ไม่มีแหล่งน้ำชลประทานการเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเพื่อทำการเกษตร และมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นลำห้วยที่สำคัญ และมีการทำฝายกั้นน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตร มีแหล่งน้ำ ทั้งหมด 20 แห่ง
1. หนองทับควาย พื้นที่ 15 ไร่ ลึก 3 เมตร บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 1
2. หนองสระแบงน้อย พื้นที่ 50 ไร่ ลึก 3 เมตร บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 2
3. หนองชุมแสง พื้นที่ 70 ไร่ ลึก 3 เมตร บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 3
4. กิ่วคอม้า พื้นที่ 40 ไร่ ลึก 6 เมตร บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4
5. หนองโมง พื้นที่ 20 ไร่ ลึก 3 เมตร บ้านหนองโมง หมู่ที่ 5
6. โป่งวังแว้ พื้นที่ 100 ไร่ ลึก 3 เมตร บ้านหินกอง หมู่ที่ 6
7. หนองโสกขึ้เหล็ก พื้นที่ 70 ไร่ ลึก 3 เมตร บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8
8. หนองกุดโดน พื้นที่ 50 ไร่ ลึก 5 เมตร บ้านยางบง หมู่ที่ 9
9. หนองป่าช้า พื้นที่ 40 ไร่ ลึก 3 เมตร บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 10
10. หนองไม้งาม พื้นที่ 15 ไร่ บ้านหนองไม้งาม หมู่ 11
11. หนองหัวแรด พื้นที่ 18 ไร่ บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 3
12. หนองดอนหัน พื้นที่ 80 ไร่ บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 11
13. หนองขึ้เหล็ก พื้นที่ 14 ไร่ บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ 14
14. หนองวัดป่าหนองโมง พื้นที่ 5 ไร่ บ้านหนองโมง หมู่ที่ 5
15.หนองหิน พื้นที่ 8 ไร่ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 7
16. หนองปู่ตา พื้นที่ 5 ไร่ บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 5
17.หนองสามหมื่น พื้นที่ 3 ไร่ บ้านม่วงเงาะ
หมู่ที่ 4
18.หนองไข่นกเป็ด พื้นที่ 10 ไร่ บ้านม่วงเงาะ หมู่ี่ที่ 4
19. หนองพิมาน พื้นที่ 5 ไร่ บ้านหนองโมง หมู่ที่ 5
20.หนองสระแบงใหญ่ พื้นที่ 20 ไร่ บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8

6. เขตการปกครอง

เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้ คือ
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยหว้า             
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยบงเหนือ        
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบงใต้            
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเงาะ             
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโมง             
หมู่ที่ 6 บ้านหินกอง                
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหิน             


หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระแบง 
หมู่ที่ 9 บ้านยางบง 
หมู่ที่ 10 บ้านน้อย 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองไม้งาม 
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยหว้าเหนือ 
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยบงใต้  
หมู่ที่14 บ้านหว้าใต้

2.ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

1.การนับถือศาสนา
- มีผู้นับถือศาสนาพุทธ จำนวนร้อยละ 99.7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
ในเขตตำบลห้วยบง และมีวัด จำนวน 7 แห่ง
- มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ จำนวนร้อยละ 0.3 ของ จำนวนประชากรทั้งหมด
ในเขตตำบลห้วยบงและมี
โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง
2.วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
-ประเพณีบุญผะเหวดประมาณเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน
-ประเพณีบุญข้าวลอมใหญ่
-ประเพณีบุญข้าวจี่
-ประเพณีวันผู้สูงอายุ
3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลห้วยบงมีสินค้าที่มีชื่อเสียง คือการผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพ
ภาษาถิ่น คือภาษาอีสาน

3.ด้านการศึกษา

ในเขตตำบลห้วยบง สามารถแยกระดับ การศึกษา ได้ดังนี้
1. ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหว้า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน

2. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นขยายโอกาส รวมจำนวน 5 แห่ง ได้แก่
-โรงเรียนบ้านห้วยหว้า เปิดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้อนขยายโอกาส
- โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ เปิดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้อนขยายโอกาสขยายโอกาส
- โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ เปิดระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ เปิดระดับประถมศึกษา
-โรงเรียนบ้านหินกอง เปิดระดับประถมศึกษา

4.ด้านสาธารณสุข

สถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมี 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบงเหนือ

 

 

กลับหน้าหลัก