ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูม

**************

หัวข้อเชื่อมโยง

1.ข้อมูลทั่วไป 2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.ด้านเศรษฐกิจ 4.ด้านสังคม
5.ด้านศาสนา 6.ด้านการศึกษา 7.ด้านสาธารณสุข 8.ด้านสิ่งแวดล้อม

 

1.ข้อมูลทั่วไป
1. สภาพทั่วไปและอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 248 หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระแบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ 50.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,550 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ และตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
ทิศใต้ จดตำบลกุดตุ้ม ทิศตะวันออก จดตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ และตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองชัยภูมิ
ทิศตะวันตก จดตำบลโพนทอง และตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ

2. เขตการปกครอง
เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้ คือ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 2 บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบงใต้
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 5 บ้านหนองโมง หมู่ที่ 6 บ้านหินกอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระแบง
หมู่ที่ 9 บ้านยางบง หมู่ที่ 10 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 12 บ้านห้วยหว้าเหนือ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยบงใต้
หมู่ที่14 บ้านหว้าใต้
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,946 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,126 คน

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.การคมนาคม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังและรางระบายน้ำ ปีงบประมาณ 2548 ความยาวทั้งหมด 2,666 เมตร
แยกเป็น
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมความยาว 753 เมตร
- ถนนลูกรัง รวมความยาว 1,600 เมตร
- รางระบายน้ำ รวมความยาว 313 เมตร
- ถนนในความรับผิดชอบของ รพช. ความยาว 10 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางทั้งหมด

2.การประปา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงมีการประปา เป็นของตนเอง ซึ่งครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้มีทั้งสิ้น 1,946 ครัวเรือน

3.ไฟฟ้า
- จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้มีจำนวนทั้งสิ้น 1,946 ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 74 ครัวเรือน

4.การสื่อสาร
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะขององค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศไทย จำนวน 26 แห่ง
หอกระจายข่าว จำนวน 14 แห่ง
วิทยุสื่อสาร

5.ลักษณะการใช้ที่ดิน
- พื้นที่อุตสาหกรรม - พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ
- พื้นที่พาณิชยกรรม - พื้นที่เกษตรกรรม
- พื้นที่ตั้งสถานศึกษา - พื้นที่ว่าง
- พื้นที่อยู่อาศัย - พื้นที่สาธารณะ

3.ด้านเศรษฐกิจ
- พื้นที่อุตสาหกรรม - พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ
- พื้นที่พาณิชยกรรม - พื้นที่เกษตรกรรม
- พื้นที่ตั้งสถานศึกษา - พื้นที่ว่าง
- พื้นที่อยู่อาศัย - พื้นที่สาธารณะ


4.ด้านสังคม
หมู่บ้าน/ประชากร
ตำบลห้วยบงมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้าน
1,946 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,126 คน
- ชาย 4,081 คน
- หญิง 4,045 คน
ศูนย์บริการประชาชน
ศาลาเอนกประสงค์ 6 แห่ง
ศูนย์ธุรกิจชุมชน 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 14 แห่ง
ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง

5.ด้านศาสนา
- มีผู้นับถือศาสนาพุทธ จำนวนร้อยละ 99.7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
ในเขตตำบลห้วยบง และมีวัด จำนวน 7 แห่ง
- มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ จำนวนร้อยละ 0.3 ของ จำนวนประชากรทั้งหมด
ในเขตตำบลห้วยบงและ
โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
-ประเพณีบุญผะเหวดประมาณเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน
-ประเพณีบุญข้าวลอมใหญ่
-ประเพณีบุญข้าวจี่
-ประเพณีวันผู้สูงอายุ

6.ด้านการศึกษา
ในเขตตำบลห้วยบง สามารถแยกระดับ การศึกษา ได้ดังนี้
1. ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
(1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 1
(1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง หมู่ที่ 7

2. ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านห้วยหว้า โรงเรียนขยายโอกาส
2. โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ โรงเรียนขยายโอกาส
3. โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้
4. โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
5. โรงเรียนบ้านหินกอง
- มีจำนวนครูทั้งหมด 54 คน และมีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 769 คน

7.ด้านสาธารณสุข
สถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมี 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลห้วยบง

8.ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิอากาศ
ลักษณะทั่วไปอากาศร้อนและแห้งแล้ง มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
มีป่าไม้และพื้นที่เป็นเนินเขา เป็นส่วนน้อย

แหล่งน้ำ
- มีอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ กิ่วคอม้า หมู่ 4, โปร่งวังแว้ หมู่ 6,เหล่าขี้เหล็ก หมู่ 14
- มีบ่อน้ำตื้น 16 แห่ง ได้แก่ หมู่ 1 มี 1 แห่ง ,หมู่ 2 มี 1 แห่ง ,หมู่3 มี 1 แห่ง, หมู่ 4 มี 2 แห่ง, หมู่ 5 มี 5 แห่ง,
หมู่ 7 มี 1 แห่ง, หมู่ 9 มี 2 แห่ง,หมู่ 10 มี 2 แห่ง, หมู่ 11 มี 1 แห่ง
- มีบ่อบาดาล 41 บ่อ ได้แก่ หมู่ 2 มี 5 บ่อ, หมู่ 3 มี 3 บ่อ,หมู่ 4 มี 2 บ่อ, หมู่ 5 มี 6 บ่อ,หมู่ 6 มี 9 บ่อ,หมู่ 7 มี 4 บ่อ,
หมู่ 8 มี 4 บ่อ,หมู่ 9 มี 4 บ่อ,หมู่ 10 มี 2 บ่อ, หมู่ 11 มี 2 บ่อ
- มีหนอง/บึง 9 แห่ง ได้แก่ หมู่ 4 มี 2 แห่ง,หมู่ 8 มี 3 แห่ง,หมู่ 9 มี 1 แห่ง,หมู่ 11 มี 2 แห่ง,หมู่ 13 มี 1 แห่ง

 

 

 

 

GO TO TOP

กลับหน้าหลัก