ประกาศ

   
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา       ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
2 ประกาศมาตรการต่างๆ
3 ประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ
4 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
6 ประกาศจัดจ้างโครงการ โดยวิธีตกลงราคา
7 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
8 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน
9 ประกาศนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
10 ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้
11 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
12 ประกาศรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
13 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ห้วยบง
14 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
15 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
16 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
17 ประกาศเรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 รายละเอียด....
18 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน...
19 ประกาศมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
21 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
22 ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

 

  กลับหน้าหลัก