ประกาศ

   
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา       เพิ่มเติมรายไตรมาส
2 ประกาศมาตรการต่างๆ
3 ประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ
4 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
5 ประกาศจัดจ้างโครงการ โดยวิธีตกลงราคา
6 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
7 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน
8 ประกาศนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
9 ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้

10

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
11 ประกาศรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
12 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ห้วยบง
13 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
14 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
   

 

  กลับหน้าหลัก