องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

(PDF)

-ราคากลางและประกวดราคาโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2566)
-ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ...(ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2563)
-ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยบง หมู่ 3 (ประกาศ 27 มีนาคม 2562)
-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยบง หมู่3 (ประกาศ 11 มีนาคม 2562)
-ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยบงฯ(ประกาศ 29 สิงหาคม 2559)
-ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านน้อยหมู่ที่ 10 (ประกาศ 29 มิถุนายน 2559)
-ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยบง บ้านหนองชุมแสง (ประกาศ 29 มิถุนายน 2559)
-ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (ประกาศ 29 มิถุนายน 2559)
-ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 2 โครงการ (ประกาศ 3 มีนาคม 2559)
-ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ (ประกาศ 17 ธันวาคม 2559)
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองโมง (ประกาศ 30 ธันวาคม 2558)
- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (ประกาศ 18 มิถุนายน 2558)
- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วงเงาะหมู่ที่4- กิ่วคอม้า จำนวน 1 โครงการ (ประกาศ 21 พฤษภาคม 2558)
- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ (ประกาศ 21 พฤษภาคม 2558)
-  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ (ประกาศ 30 เมษายน 2558 )
-  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาผิวดิน บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ (ประกาศ 12
   กุมภาพันธ์ 2558)
-  ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ
   (ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2558)
-   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโมง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ(ประกาศ
     26 มกราคม 2558)
-   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ (ประกาศ 6
     มกราคม 2558)
-   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 7 โครงการ (ประกาศ 24 ธันวาคม 2557)
-   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยหว้า (ประกาศ 12 ธันวาคม 2557)
-   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองหิน (ประกาศ 12 ธันวาคม 2557)
-   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ และ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 2 โครงการ
(ประกาศ 4 ธันวาคม 2557)
-   ประกาศสอบราคาโครงการงานปรับปรุงประปาบาดาล จำนวน 1 โครงการ,
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ และ
โครงการวางท่่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ
(ประกาศ 4 ธันวาคม 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง(ประกาศ 14 ตุลาคม 2557)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศ 1 สิงหาคม 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นละอองฝอยและเครื่องพ่นหมอกควัน
(ประกาศ 30 กรกฎาคม 2557)
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 1
ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ และโครงการขุดลอกกิ่วคอม้าสาธารณประโยชน์ จำนวน 1 โครงการ (ประกาศ 30 มกราคม 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน ประจำปีงบประมาณ 2557 (ประกาศ 28 ตุลาคม 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหว้าประจำปีงบประมาณ 2557 (ประกาศ 28 ตุลาคม 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดเก็บ ขน มูลฝอยภายในตำบลห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
(ประกาศ 16 ตุลาคม 2556)
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังไปพื้นที่การเกษตร จำนวน 2 โครงการ
(ประกาศ 16 ตุลาคม 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร จำนวน 10 โครงการ (ประกาศ 10 ตุลาคม 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ (ประกาศ 10 ตุลาคม 2556)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูงและโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน 2 โครงการ (ประกาศ 18 กันยายน 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 จำนวน 1 โครงการ (ประกาศ 30 สิงหาคม 2556)
ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังไปพื้นที่การเกษตร,โครงการยกระดับคันดินไปพื้นที่การเกษตรและโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมจำนวน 19 โครงการ (ประกาศ 5 เืดือน สิงหาคม 2556)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ (ประกาศ 31 เดือน กรกฎาคม 2556)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ประกาศ 12 กรกฎาคม 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ (ประกาศ 11 มิถุนายน 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองสระแบงน้อยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระแบง จำนวน 1 โครงการ(ประกาศ 10 พฤษภาคม 2556)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์(ประกาศ 10 พฤษภาคม 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ (ประกาศ 10 พฤษภาคม 2556)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยปูลาดและบดอัดผิวจราจรด้วยแอสฟัลล์ติกคอนกรีตและตีเส้นจราจรและ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร จำนวน 7 โครงการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ (ประกาศ 19 เมษายน พ.ศ. 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน ประจำปีงบประมาณ 2556 (ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2555)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหว้า ประจำปีงบประมาณ 2556 (ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2555)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ(ประกาศ 8 ตุลาคม 2555)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ(ประกาศ 26 กรกฎาคม 2555)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ[29 พฤษภาคม 2555]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ[ประกาศ 29 พฤษภาคม 2555]
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 3 [ ประกาศ 11 พฤษภาคม 2555]
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากบ้านนางทองทิพย์ ไชยประสิทธิ์-บ้านนางพูนศรี ชูเดช บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8 [ ประกาศ 11 พฤษภาคม 2555 ]
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังไปพื้นที่การเกษตรและโครงการถนนยกระดับคันดินไปพื้นที่การเกษตร จำนวน 8 โครงการ[ประกาศ 3 เมษายน 2555]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จำนวน 1 โครงการ [ประกาศ 14 มิถุนายน 2554]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ[ประกาศ 4 เมษายน 2554]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าขยายเขตวางท่อน้ำดิบจากท่อเมนต์ หมู่ที่4 บ้านม่วงเงาะ บริเวณสามแยกถนนสายบ้านม่วงเงาะ-กิ่วคอม้า เชื่อม หมู่ที่1 บ้านห้วยหว้า ขึ้นถังกรองระบบประปาบาดาลภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยหว้า ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ [ประกาศ 4 เมษายน 2554]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนลูกรัง จำนวน 6 โครงการ[ประกาศ 29 มีนาคม 2554]

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์[ประกาศ 4 กุมภาพันธ์ 2554]

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  4  ชุด
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร บ้านห้วยหว้าเหนือ หมู่ที่ 12  หน้า 1 , หน้า 2   [ประกาศ 10 มีนาคม 2553]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4 หน้า1 , หน้า 2  [ประกาศ 10 มีนาคม 2553]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบำรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 1,10,12 และหมู่ที่ 14  หน้า 1, หน้า 2   [ประกาศ 5 มีนาคม 2553]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจำนวน 6 โครงการ 20-01-52

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8 -20-01-52

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2552 -20-01-2552

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง 15-10-51

ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2551 --15-10-51

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา 21-07-51

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 07-07-51

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร 7 โครงการ....26-06-51

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3..............24-06-51

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ 24-06-51

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้แรงงานราษฎร จำนวน 8 โครงการ 19-06-2551

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านน้อย ไปหนองกกจิก 22-05-51

ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 22-05-51

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการยกระดับคันดินทำถนนไปพื้นที่การเกษตร และโครงการถมดินก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 25-04-2551

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำห้วยหินร่วง บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4 ---18-04-2551

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2551 ---4-03-2551

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ 24-02-51

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ (ไฟล์เวิร์ด)10-08-2550

สอบราคาซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2550(ไฟล์เวิร์ด)27-07-2550

ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

ประกาศสอบราคาซื้อนมโรงเรียน-13-05-50

ประกาศสอบราคาจ้าง ถนน ค.ส.ล-14-05-50

ประกาศสอบราคาจ้าง ถนนลูกรัง-14-05-50

ประกาศสอบพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา 17-05-50

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2550

 

กลับหน้าหลัก