มาตรการต่างๆ

 
1. มาตราการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน
3.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
4.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
5.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
8.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
9.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11.ประกาศมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
 
 
กลับหน้าหลัก