มาตรการต่างๆ

 
 
มาตราการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
 
 
 
กลับหน้าหลัก