ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564-2566)
 
กลับหน้าหลัก