ประกาศราคากลางงาน

 
โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 ประมาณราคา 16 พ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อย หมู่ 10 ประมาณราคา 16 พ.ย. 63
โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองหิน หมู่ 7 ประมาณราคา 13 พ.ย. 63
โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านห้วยบงใต้ หมู่ 3 ประมาณราคา 13 พ.ย. 63
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ราคากลางประกาศ 10 พ.ย. 2563
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยบง หมู่ 3 ราคากลางคำนวณ 25 เม.ย. 2562
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหว้า และก่อสร้างถนน คสล.ฯ หมู่ 1 ราคากลางคำนวณ 2 ส.ค. 2561
โครงการขยายไหล่ทาง คสล.บ้านน้อย หมู่10 สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว้า-ศาลา SML หมู่ 1 ราคากลางคำนวณ 2 ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ ม.14 ราคากลางคำนวณ 3 ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ม.7 ราคากลางคำนวณ 3 ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองไม้งาม หมู่ 11 สายจากบ้านนางฉวีวรร รักษ์หินลาดฯ ราคากลางคำนวณ 3 ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ ม.8 ราคากลางคำนวณ 14 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำ ราคากลางคำนวณ 14 มี.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4สายแยกนานายจำปี โลหะมาตย์ ถึงวัดป่าห้วยหว้า ราคากลางคำนวณ 14 มี.ค. 2561
โครงการขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ 10 สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ถึงศาลา sml ม.1 ราคากลางคำนวณ 14 มี.ค. 2561
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหว้า ราคากลางคำนวณ 14 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบงเหนือ หมู่ 2 ราคากลางคำนวณ 6 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบงใต้ หมู่ 3 ราคากลางคำนวณ 6 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหินหมู่ 7 ราคากลางคำนวณ 6 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางบง หมู่ 9 ราคากลางคำนวณ 6 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไม้งามหมู่ 13 ราคากลางคำนวณ 6 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหว้าเหนือ หมู่12 ราคากลางคำนวณ 14 ก.พ. 2561
โครงการก็สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่10 ราคากลางคำนวณ 14 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางบง หมู่9 ราคากลางคำนวณ 14 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแบง หมู่8 ราคากลางคำนวณ 14 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโมง หมู่5 (งบ 483,300-) ราคากลางคำนวณ 14 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโมง หมู่5 (งบ 65,000-) ราคากลางคำนวณ 14 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงเงาะ หมู่4 ราคากลางคำนวณ 14 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงใต้ หมู่3 ราคากลางคำนวณ 14 ก.พ. 2561
โครงการก่อ็สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงเหนือ หมู่2 ราคากลางคำนวณ 14 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหว้า หมู่1 ราคากลางคำนวณ 14 ก.พ. 2561
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8 ราคากลางคำนวณ 16 ม.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนยกคันดิน พร้อมลงลูกรัง บ้านห้วยหว้าเหนือ หมู่ที่ 12 ราคากลางคำนวณ 16 ม.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ราคากลางคำนวณ 16 ม.ค. 2561
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านยางบง หมู่ที่ 9 ราคากลางคำนวณ 15 ม.ค. 2561
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลางคำนวณ 30 ต.ค. 60
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 ราคากลางคำนวณ 29 พ.ย. 60
โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ราคากลางคำนวณ 19 ก.ค. 60
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ราคากลางคำนวณ 19 ก.ค. 60
โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราคากลางคำนวณ 19 ก.ค. 60
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาดธุรกิจชุมช ราคากลางคำนวณ 19 ก.ค. 60
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน ราคากลางคำนวณ 19 ก.ค. 60
โครงการก่อสร้างเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่7 ราคากลางคำนวณ 13 มิ.ย. 60
โครงการปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่14 ราคากลางคำนวณ 15 พฤษภาคม 60
โครงการปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง บ้านห้วยหว้าเหนือ หมู่ที่12 ราคากลางคำนวณ 15 พฤษภาคม 60
โครงการเสริมผิวถนนลูกรังและลงดินถมถนนเสริมระดับถนนพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองหิน หมู่ที่7 ราคากลางคำนวณ 15 พฤษภาคม 60
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4 ราคากลางคำนวณ 15 พฤษภาคม 60
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่3 ราคากลางคำนวณ 15 พฤษภาคม 60
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 7 เม.ย. 60
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแบง หมู่ที่8 ราคากลางคำนวณ 19 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางบง หมู่ที่9 ราคากลางคำนวณ 19 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่11 ราคากลางคำนวณ 19 มกราคม 2560
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การตลาดธุรกิจชุมชน ราคากลางคำนวณ 19 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองไม้งาม ม.11 ราคากลางคำนวณ 14 ก.พ. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.ห้วยบง ราคากลางคำนวณ 6 ธ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางบง ม.8 ราคากลางคำนวณ 6 ธ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางบง ม.9 ราคากลางคำนวณ 6 ธ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแบง หมู่ที่8 ราคากลางคำนวณ 6 ธันวาคม 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางบง หมู่ที่ 9 ไปหนองกุดโดน ราคากลางคำนวณ 6 ธันวาคม 2559
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ห้วยบง ราคากลางคำนวณ 22 มิ.ย. 59
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านน้อย หมู่ที่10 ราคากลางคำนวณ 22 มิ.ย. 59
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยบง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่13 ราคากลางคำนวณ 21 มิ.ย. 59
   
   
กลับหน้าหลัก