หน้าหลัก
  ประชาสัมพันธ์
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน        คู่มือสำหรับผู้ขอรับบริการ        คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        ลานกีฬา         คำสั่ง
   
1 อาสมัครบริบาลท้องถิ่น
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
4 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
5 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ห้วยบง
6 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
7 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ สปสช.
9  ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการผู้มาติดต่อ
10 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
11 ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559
12 แผนและผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
16 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
17 รายงานการใช้พัสดุสำนักงาน
18 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
19 รายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
20 ประชาสัมพันธ์แหล่งกำเนิดมลพิษที่อาจปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
21 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
22 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
23 กิจกรรม/โครงการ       กิจกรรม/โครงการ เพิ่มเติม
24 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
25 กิจกรรมจิตอาสา
26 ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 โครงการเยี่ยมบ้าน ห่วงใย ใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
28 ข้อมูลการขนส่งสินค้าของตลาดในความรับผิดชอบของ อปท. อบต.ห้วยบง   และ สถานที่จำหน่ายอาหาร ตำบลห้วยบง   /  
  จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
29 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
  กลับหน้าหลัก
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

คู่มือปฏิบัติงาน

   
ภารกิจ สำหรับตำแหน่ง
คู่มืองานการเงินและบัญชี การเงินและบัญชี
คู่มืองานธุรการ ธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ นักทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การแก้ไขคำสั่ง  
ประกาศนโยบายความปลอดภัย  
   

 

    กลับหน้าหลัก                     กลับด้านบน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลานกีฬา

 
ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
   
รายงานการใช้สนามกีฬาต่างๆ ในเขตตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
บัญชีอุปกรณ์กีฬา / อุปกรณ์การออกกำลังกาย  
คำสั่งแต่งตั้งประธานกีฬา และคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายตำบลห้วยบง  
บัญชีรายชื่อชมรมกีฬา/การเล่นกีฬา  
   
กลับหน้าหลัก    กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่ง

 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาที่อ่านหนังสือประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง2563
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาที่อ่านหนังสือประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง2562
 
  กลับด้านบน กลับหน้าหลัก