หน้าหลัก
  ประชาสัมพันธ์
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน        คู่มือสำหรับผู้ขอรับบริการ        คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        ลานกีฬา         คำสั่ง
   
1 อาสมัครบริบาลท้องถิ่น
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
4 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
5 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ห้วยบง
6 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
7 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ สปสช.
9  ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการผู้มาติดต่อ
10 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
11 ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559
12 แผนและผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
16 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
17 รายงานการใช้พัสดุสำนักงาน
18 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
19 รายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
20 ประชาสัมพันธ์แหล่งกำเนิดมลพิษที่อาจปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
21 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
22 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
23 กิจกรรม/โครงการ       กิจกรรม/โครงการ เพิ่มเติม
24 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
25 กิจกรรมจิตอาสา
26 ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 โครงการเยี่ยมบ้าน ห่วงใย ใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
28 ข้อมูลการขนส่งสินค้าของตลาดในความรับผิดชอบของ อปท. อบต.ห้วยบง   และ สถานที่จำหน่ายอาหาร ตำบลห้วยบง   /  
  จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
29 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
30 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
31 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
   
   
   
  กลับหน้าหลัก
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

คู่มือปฏิบัติงาน

   
ภารกิจ สำหรับตำแหน่ง
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คู่มืองานการเงินและบัญชี การเงินและบัญชี
คู่มืองานธุรการ ธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ นักทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
การแก้ไขคำสั่ง  
ประกาศนโยบายความปลอดภัย  
   

 

    กลับหน้าหลัก                     กลับด้านบน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลานกีฬา

 
ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
   
   
รายงานการใช้สนามกีฬาต่างๆ ในเขตตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
บัญชีอุปกรณ์กีฬา / อุปกรณ์การออกกำลังกาย  
คำสั่งแต่งตั้งประธานกีฬา และคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายตำบลห้วยบง  
บัญชีรายชื่อชมรมกีฬา/การเล่นกีฬา  
   
กลับหน้าหลัก    กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่ง

 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาที่อ่านหนังสือประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง2563
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาที่อ่านหนังสือประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง2562
 
  กลับด้านบน กลับหน้าหลัก