กองช่าง อบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ชื่อ-สกุล :นายศักดา  พระลับรักษา
ตำแหน่ง : ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
ชื่อ-สกุล :นายธนาวุฒิ  โรมรัน
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :
E-mail Address :
ชื่อ-สกุล :นางภิญญดา พิเศษชีพ
ตำแหน่ง : พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
การศึกษา : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
วันเข้ารับราชการ : 1 มกราคม 2547
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :
E-mail Address : -
ชื่อ-สกุล : นายอัศวเทพ จำพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้ากำลัง
วันเข้าทำงาน : 4 กุมภาพันธ์ 2551
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :
E-mail Address : -
ชื่อ-สกุล : นายพัฒนพงศ์  สีเชียงหา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
การศึกษา :
วันเข้าทำงาน :
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :
E-mail Address : -
ชื่อ-สกุล : นายไพรัช  แย้มใย
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
การศึกษา :
วันเข้าทำงาน :
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :
E-mail Address : -
กลับหน้าหลัก