รายรับ-รายจ่าย อบต.ปีงบประมาณ2562
รายรับ-รายจ่าย อบต.ปีงบประมาณ2561
รายรับ-รายจ่าย อบต.ปีงบประมาณ 2560

รายรับ-รายจ่าย อบต.ปีงบประมาณ 2559
รายรับ-รายจ่าย อบต. ปี2556
รายรับ-รายจ่าย อบต. ปี2553