รายรับ-รายจ่าย อบต.ปีงบประมาณ 2559
รายรับ-รายจ่าย อบต. ปี2556
รายรับ-รายจ่าย อบต. ปี2553