สำนักปลัด อบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  ชื่อ-สกุล :นางสาวเพชรมณี นารีรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
การศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันเข้ารับราชการ : 13 ธันวาคม 2548
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล :นางละมัย วิลัยหล้า
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล
การศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันเข้ารับราชการ : 1 กุมภาพันธ์ 2549
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตอารีย์ ชินสาร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา :ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันเข้ารับราชการ : 20 กันยายน พ.ศ. 2547
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address : massy12345@yhotmail.com
  ชื่อ-สกุล :พันจ่าโทชัยสิทธิ์  บุญโยธา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นายประหยัด โสพุ้ย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
วันเข้ารับราชการ : 23 สิงหาคม 2547
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :yat2516@hotmail.com
  ชื่อ-สกุล : ส.อ.สุทธิชัย  วารีอุดมทรัพย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นางสาวจงรักษ์  คงม่วงหมู่
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นางอภิญญา  ชูสกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
การศึกษา : ปริญญาตรี
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นางเรืองศรี  ธรรมวงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
การศึกษา : ปริญญาตรี
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นางสาวอุทิศรา ลองจำนงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
การศึกษา : ปริญญาตรี
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นางฐิติรัตน์ ไพศาลวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
การศึกษา : ปริญญาตรี
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นายเอนก  ลองจำนงค์
ตำแหน่ง : ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นางรัตนา คำเกิด
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กเล็ก
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นางนรินทร ์ วิชาเย็น
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กเล็ก
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นางสาวอุบล  แก่งสันเทียะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ปวช.)
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นายสมพงษ์  เติมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นายอานนท์  จุฬาโคตร
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นายพงศกร  กองจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
  ชื่อ-สกุล : นายธีรพล  ครองผล
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
     
กลับหน้าหลัก