คณะผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง) อบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ชื่อ :นายอุดร   คณาจันทร์
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วันเดือนปีเกิด :

วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
การศึกษา :
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :
084-9600889

ชื่อ : นายอุบล  ดวงโกสุม
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วันเดือนปีเกิด :

วันเข้ารับตำแหน่ง :
29 ธันวาคม 2564
การศึกษา :
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :
087-8799523
ชื่อ :  นายอนุพงษ์  สากุล
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วันเดือนปีเกิด :
วันเข้ารับตำแหน่ง :
29 ธันวาคม 2564
การศึกษา :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 088-7225042

ชื่อ: นางสาววนิดา สุทธิ
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วันเดือนปีเกิด :
วันเข้ารับตำแหน่ง :
การศึกษา : ปริญญาตรี
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 085-6581442

 

ผู้บริหาร(ฝ่ายข้าราชการ) อบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ชื่อ :นางเพ็ญศรี  รติเมธากุล
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วันเดือนปีเกิด :
วันเข้ารับตำแหน่ง :
การศึกษา :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :089-7217164

ชื่อ : นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีเกิด :
วันเข้ารับตำแหน่ง :
การศึกษา :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
084-8311292

ชื่อ :  นางรตนพร  ธงภักดิ์
ตำแหน่ง : ผอ. กองคลัง
วันเดือนปีเกิด :
วันเข้ารับตำแหน่ง :

การศึกษา :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 083-2694965

ชื่อ: นายศักดา  พระลับรักษา
ตำแหน่ง : ผอ. กองช่าง
วันเดือนปีเกิด :
วันเข้ารับตำแหน่ง :
การศึกษา :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 095-8465636
ชื่อ: นางนธมน  โหมดนอก
ตำแหน่ง : ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีเกิด :
วันเข้ารับตำแหน่ง :
การศึกษา :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 089-2811473
ชื่อ: นางสาวเพลินพิศ  หินคล้าย
ตำแหน่ง : ผอ. กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีเกิด :
วันเข้ารับตำแหน่ง :
การศึกษา :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 089-8445232

     กลับหน้าหลัก