ทำเนียบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำตำบลห้วยบง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
มือถือ
1
จ.ส.อ.พิริยะ  ธรรมวงค กำนันตำบลห้วยบง ห้วยหว้า
1
   
2
นายสุพรม ประสานเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยบงเหนือ
2
   
3
นายสุทธี  อ่อนน้อม ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยบงใต้
3
   
4
นางกันยา   ดวงชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน ม่วงเงาะ
4
   
5
นายอนุภาพ  นารีรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หนองโมง
5
   
6
นายอินตา  พวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หินกอง
6
   
7
นายอุดม  ดำรงชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หนองหิน
7
   
8
นายบุญมี  จันทึก ผู้ใหญ่บ้าน หนองสระแบง
8
   
9
นายวินัย  จันทึก ผู้ใหญ่บ้าน ยางบง
9
   
10
นายสมศิลป์  ทันท่าหว้า ผู้ใหญ่บ้าน น้อย
10
   
11
นายบุญใจ  อยู่นอก ผู้ใหญ่บ้าน หนองไม้งาม
11
   
12
นายสมจิต  อุปมา ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยหว้าเหนือ
12
   
13
นายเปเร็จ  สากุล ผู้ใหญ่บ้าน หนองชุมแสง
13
   
14
นายอุบล  ดวงโกสุม ิผู้ใหญ่บ้าน ห้วยหว้าใต้
14
   
ปรับปรุงข้อมูล 30 มกราคม 2558