รายชื่อหมู่บ้าน ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ         

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

1

บ้านห้วยหว้า 

2

บ้านห้วยบงเหนือ

3

บ้านห้วยบงใต้

4

บ้านม่วงเงาะ

5

บ้านหนองโมง

6

บ้านหินกอง

7

บ้านหนองหิน

8

บ้านหนองสระแบง 

9

บ้านยางบง

10

บ้านน้อย

11

บ้านหนองไม้งาม 

12

บ้านห้วยหว้าเหนือ

13

บ้านหนองชุมแสง

14

บ้านห้วยหว้าใต้