สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน


สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

 

สำนักปลัด

ตุลาคม2564 - มีนาคม 2565
ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
1 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 228,000 (ลิตร) ทั้ง 14 หมู่บ้านตามจำนวนถังเก็บน้ำ
เมษายน 2564 - กันยายน 2564
ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
1 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 302000 ทั้ง 14 หมู่บ้านตามจำนวนถังเก็บน้ำ
2 งานให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 1(ราย)  
ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
ลำดับที่ รายการ จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 14 ทั้ง 14 หมู่บ้านตามจำนวนถังเก็บน้ำ
2 ช่วยเหลือสาธารณภัย 155  
3 การให้บริการอินเตอร์เน็ต 70  
ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
ลำดับที่ รายการ จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 14 ทั้ง 14 หมู่บ้านตามจำนวนถังน้ำ
2 การให้บริการอินเตอร์เน็ต 43  

 

กลับหน้าหลัก