สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน


สำนักปลัด
ลำดับที่ รายการ เดือน จำนวน หมายเหตุ
1 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค มกราคม 2564 150,000(ลิตร) ทั้ง 14 หมู่บ้านตามจำนวนถังเก็บน้ำ
กุมภาพันธ์ 2564 36,000(ลิตร)
2 ช่วยเหลือสาธารณภัย ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 -  
3 งานให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 1(ราย)  
4 การร้องเรียนร้องทุกข์ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 -  
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 -  
6 การให้บริการอินเตอร์เน็ต ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 -  
กองช่าง
ลำดับที่ รายการ เดือน จำนวน(ราย) หมายเหตุ
  การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 22  
  การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 3  
  การรับรองสิ่งปลูกสร้าง ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 7  
  การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ดินขุด ดินถม ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 -  
  การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 14(หมู่บ้าน)  
กองคลัง
ลำดับท รายการ เดือน จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564    
2 ภาษีป้าย ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 27  
3 ภาษีบำรุงท้องที่ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564    
4 จดทะเบียนพาณิชย์ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 10  
5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 746  
6 การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต อบต.ห้วยบง ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 1  
7 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564    
กองสวัสดิการ
ลำดับที่ รายการ เดือน จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 119  
2 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 11  
3 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพป่วยเอดส์ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564    
4 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 24  


 

 
 
ข้อมูล (1 ตุลาคม 2562 - 20 พฤษภาคม 2563)
สำนักปลัด
ลำดับที่ รายการ จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 14 ทั้ง 14 หมู่บ้านตามจำนวนถังเก็บน้ำ
2 ช่วยเหลือสาธารณภัย 155  
3 งานให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 -  
4 การร้องเรียนร้องทุกข์ -  
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน -  
6 การให้บริการอินเตอร์เน็ต 70  
 
กองช่าง
ลำดับที่ รายการ จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร 19  
2 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 3  
3 การรับรองสิ่งปลูกสร้าง 17  
4 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ดินขุด ดินถม -  
5 การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ -  
 
กองคลัง
ลำดับที่ รายการ จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -  
2 ภาษีป้าย 2  
3 ภาษีบำรุงท้องที่ -  
4 จดทะเบียนพาณิชย์ 7  
5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3892  
6 การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต อบต.ห้วยบง 1  
7 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7  
 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
กองสวัสดิการ
ลำดับที่ รายการ จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 96  
2 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 6  
3 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพป่วยเอดส์ 1  
4 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 35  
  รวมทั้งหมด 4325  


 

ข้อมูล (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สำนักปลัด
ลำดับที่ รายการ จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 14 ทั้ง 14 หมู่บ้านตามจำนวนถังน้ำ
2 ช่วยเหลือสาธารณภัย 155  
3 งานให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 -  
4 การร้องเรียนร้องทุกข์ -  
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน -  
6 การให้บริการอินเตอร์เน็ต 43  
 
กองช่าง
ลำดับที่ รายการ จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร 28  
2 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 7  
3 การรับรองสิ่งปลูกสร้าง 18  
4 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ดินขุด ดินถม -  
5 การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ -  
 
กองคลัง
ลำดับที่ รายการ จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 132  
2 ภาษีป้าย 24  
3 ภาษีบำรุงท้องที่ 2815  
4 จดทะเบียนพาณิชย์ 10  
5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3892  
6 การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต อบต.ห้วยบง 2  
7 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 68  
 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
กองสวัสดิการ
ลำดับที่ รายการ จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 131  
2 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 41  
3 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพป่วยเอดส์ 1  
4 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 161  
       
  รวมทั้งหมด 7542  

 

กลับหน้าหลัก