งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2564
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ตุลาคม 62-31 มีนาคม 63
 
 
 
 
 
 
 
 

      กลับหน้าหลัก