เมื่อ 14 ตุลาคม 2554 ประชาชนตำบลห้วยบง
  ได้ร่วมกันบริจาคเงิน  และสิ่งของจำนวนมาก
  เช่น ข้าวสาร  เสื้อผ้า น้ำ และอื่นๆ เพื่อช่วย
  เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่ง อบต.ห้วยบงได้
  รวบรวมส่งจังหวัดในวัน ที่ 17 ตุลาคม 2554
  ที่ผ่านมา


           คนไทยไม่ทิ้งกัน