โครงการอบรมแกนนำ เต้นแอโรบิค     ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2553ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง