กลับหน้าหลัก
  โครงการตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ เมื่อ 6 มีนาคม 2557 โรงพยาบาล
โคราชเมโมเรียล ได้มาตรวจคัดกรองผู้ป่วยตาต้อกระจก ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ห้วยบง