17 พฤษภาคม 2556 อบต.ห้วยบง จัดโครงการศึกษาดูงาน ของกลุ่มสตรี ที่บ้านหนองเผือก ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม