นายอุทัย  ทิชัย

ฝ่ายสภาอบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

 

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

 

 

 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

 

 

นายวิชัย  นารีรักษ์

 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

นายธรรมชาติ  สากุล