ปลัด อบต.ห้วยบง ===>

สำนักปลัด===>

กองคลัง===>

กองช่าง===>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม===>

ส่วนสวัสดิการสังคม===>

 


บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูม