กิจกรรม No Gift Policy

 

    เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๖  เวลา ๑๕.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ได้ดำเนินการ ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมีบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน  จำนวน  ๓๕  คน เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายอุดร   คณาจันทร์   ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  เป็นประธานในที่ประชุม  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงรับทราบแนวทาง  DOs & Don’ts  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

 
 
 
 
 
 
กลับหน้าหลัก