การแข่งขันสาวไหมระดับจังหวัด ปี 2556

โครงการประกวดเส้นไหมผ้าไหมไทยตรา
นกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
จัดขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 2556 ณ อาคารเอนก
ประสงค์ อบต.ห้วยบง มีทั้งระดับประชาชน
และเยาวชน เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
กลับสู่หน้าหลัก