กลับหน้าหลัก   อบต.ห้วยบง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.ห้วยบง ในวันที่ 9 มกราคม 2558 มีกิจกรรมให้เด็กเล่นมากมาย ทั้งเกมส์ และการแสดงบนเวที มีของขวัญมากมาย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน ห้างร้าน บุคคล ดังนี้
 1. นายก อบต.ห้วยบง(นายพชรพล  วรพล) 2. ธ.ก.ส. จังหวัดชัยภูมิ 3.ร้านสีชอร์ด 4.ร้านไทยเจริญ
 5. หจก. เฉลิมศิลป์ชัยภูมิ (เฮียพจน์) 6.โรงงานไฮเทคชัยภูมิแอพพาเรล จำกัด 7. คุณวราภา  วารีอุดมทรัพย์ 8. คุณพรมจันทร์ สรวงศิริ (ส.อบต.) 9. สจ.นิกร  หมั่นธรรม 10. หจก. กิติ ส. พาณิชย์ 11. ร้านทองเจริญ 12. หจก. ชัยภูมิมหามิตร 13. ร้านชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ 14. ร้านเจริญเกียรติเทรดดิ้ง 15. หจก. กุศลยอดวัสดุก่อสร้าง 16. ส.อบต. จรินทร์ พลสงค์ 17. ด.ญ.สุทธิดา ศรีจำปา 18. ร้านระเบียบ 19. แม่จูม หาญชัย 20. คุณรัตติยา สิมางาม 21. คุณสุริสา พิงชัยภูมิ 22. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยบง 23. คุณบุญยงค์ ธงทอง 24. คุณนพศร เค็งชัยภูมิ 25. แม่ทองเพชร สุรฤทธิพงศ์ 26. แม่เจี้ยบ 27. แม่สมจิต แฝงชัยภูมิ 28. แม่บรรเทา บำรุงภูมิ 29. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.13 30. คุณสุทธี อ่อนน้อม 31. คุณบุญมี จันทึก 32.  แม่ทอง 33. แม่ละเอียด ดวงชัยภูมิ 34. นางคนึงนิจ อาสาชาติ 35. คุณอุไร สุนทรศุภพิศาล 36. สอ๊อดฟาร์ม 37. พ่อสมภาร บำรุงถิ่น 38. รพ.สต.ตำบลห้วยบงเหนือ 40. แม่หนูพวง เติมศิลป์ 41. บริษัทนมมอมิลค์ 42. ร้านตุ๊กตา บ้านห้วยหว้า 43.แม่เรวดี เลิศพิมาย 44. ครูทม 45. แม่ละเอียด 46. แม่แดง อาจใจ 47. แม่ทองสิ คาดภา 48. เจ้ทัย 49. เจ้ตุ้ 50. คุณเกษม สากุล 51.แม่ทองลิตตา ยอดท่าหว้า 52. พ่อเฉลิม วันวิเศษ 53.วิทยุมวลชน(โสภามินิมาร์ท) 54. แม่สุนทร ดวงเงิน 55. แม่พนม บุญเศษ 56. คุณสมจิต บำรุงภูมิ 57.คุณยุภา ประวันนา 58.หจก.เอื้อไพโรจน์ 59. มนัสวี ฟางชัยภูมิ(น้องจอย) 60. คุณทองใบ จันทร์หอม 61.คุณจันจิรา ไพศาลพงษ์ 62.คุณเดชา นารีรักษ์(ช่างชา) 63. แม่แดง คชแก้ว 64. ครูลำใย เสือใจหาญ 65. คุณประไพร แทนสันเทียะ 66. แม่แก้ว ลองจำนงค์ 67. สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ 68. คุณมนัส จำชาติ 69. คุณวิบูลย์ มั่นคง 70. คุณสมศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ 71. ด.ช.ศุประดิษฐ์ ฟันขาว(น้องเฟิร์ส) 72. น้องอิงอิง 73. กลุ่มหม่อนไหม ต.ห้วยบง 74. ส.อบต. สุริ นิยมชัย 75. แม่จำรัส หาญพยัคฆ์ 76. คุณดาวเรือง พูลท่าหว้า 77. ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ 78. คุณสุวรรณา ศรีชัยภูมิ 79. คุณสุวิทย์ จันทร์พิมพ์ 80.คุณอัจฉรา โคตรวุฒิ 81.พ่อถนอม ศรีวงษ์ชัย 82. ส.อบต.จอมสี ศรีวงษ์ชัย 83. แม่กองงาย ดังชัยภูมิ 84.คุณบุญเด็จ ทางชัยภูมิ 84. แม่ทองทิพย์ เลิศพิมาย 85.แม่ประสบ หาญมะโน 86.คุณสุพรม ประสานเชื้อ 87.คุณแหม่มจัดเต็ม