รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร...
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง...
ใบสมัครสอบคัดเลือก...
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
แบบประเมินบุคคล...
ปฏิทินการสอบ...

หน้าหลัก